W pracy wykorzystujemy najlepsze,metody i programy nauczania które pobudzają ,ciekawość i wyobraźnię dziecka rozwijają ,olsztyn logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają, na sztukę,Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł, zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy a codzienna zabawa z językiem przedszkole, angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych a także pozwala na swobodną,olsztyn,angielską komunikację werbalną już na poziomie szkoły podstawowej Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłościRodzice, tworząc ART SCHOOL & BRITISH pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych,olsztyn, zapewnieniu dzieciom, możliwie największego,przedszkole, bezpieczeństwa i ,przedszkole,Olsztyn,środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede,przedszkole,wszystkim aktywna i twórcza zabawa.c zabaw oraz ogólnopolskim konkursie literackim „Gdań

z ART SCHOOL & BRITISH SCHOOL.. Pani Przedszkolanka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do , rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką. Na zajęcia należy zapisać telefonicznie uzgadniając olsztyn termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Koszt zaję, adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.przedszkolaki,zabawa,edukacja,nauka,w olsztynie,przedszkole,jaroty,nagorki,nowoczesne,oswiata,dydaktyka,pla.

slider2025-1

Program

Program dydaktyczno-wychowawczy

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO - JĘZYKOWE ART SCHOOL ma na celu profesjonalne przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, emocjonalny, fizyczny, społeczny i twórczy. Został opracowany przez pedagogów pod kierunkiem doświadczonego metodyka przedszkolnego.

Treści programu obejmują następujące obszary:

 • edukację językową
 • edukację anglojęzyczną
 • edukację matematyczną
 • edukację przyrodniczą
 • edukację moralno-społeczną
 • edukację artystyczną
 • edukację zdrowotną
 • profilaktykę logopedyczną
program01

Edukacja językowa

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania jest bardzo ważnym zadaniem Przedszkola ART SCHOOL.

Aby zapewnić każdemu dziecku odpowiedni czas na nabycie tych umiejętności, naukę czytania i pisania realizujemy od grupy 3 – latków w oparciu o najlepsze metody w tej dziedzinie. Kładziemy nacisk na znajomość struktury dźwiękowej wyrazów, która ma istotne znaczenie w rozumieniu czytanego tekstu.

W kształtowaniu analizy i syntezy słuchowej wyrazów, i umiejętności operowania ich dźwiękową strukturą wykorzystujemy wszystkie, niezbędne do tego analizatory.

Stosujemy założenia glottodydaktyki, metody opracowanej przez prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego, metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, która stanowi polską wersję metody francuskiej BON DEPART, wzbogaconej o nowe elementy. Pomimo koncentracji na rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych, kształcimy również inne funkcje psychiczne.

program02W oparciu o metodę „Zabawy w czytanie" Glena Domana, tworzymy wokół czynności czytania specyficzny klimat, co umożliwia dziecku naukę adekwatną do jego rozwoju i możliwości. Radosna i pozbawiona stresu zabawa z jednej strony kształtuje w dziecku umiejętności czytania, z drugiej zaś – rozwija jego kompetencje językowe.  

W nauce czytania wykorzystujemy również komputerowe programy edukacyjne, które wpływają na zwiększenie efektywności przez wielozmysłową stymulację dziecka.

„Dzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako, że stają się świadome istnienia języka jako takiego. Ich kulturalny światopogląd jest szerszy niż u dzieci jednojęzycznych, którym często wydaje się, że w świecie liczy się jedynie ich język, kultura i zwyczaje. Wprowadzenie języka obcego do świata dziecka pomaga rozwinąć tolerancje dla ludzi z innych kręgów kulturowych, co w dalszej perspektywie przyczynia się do międzynarodowego porozumienia."

Renzo Titone

Edukacja anglojęzyczna 

Program nauczania języka angielskiego skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym  2,5- 6 lat. Jego celem jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowania językiem obcym, wrażliwości na inne kultury oraz rozwijanie inteligencji wielorakiej, w tym kompetencji językowej.

Zdobywanie wiedzy w obszarze języka obcego odbywa się w sposób bezstresowy, poprzez stymulujące gry, piosenki  i zabawy. "Mali uczniowie", mając codzienny kontakt z nauczycielem porozumiewającym się wyłącznie w języku angielskim, przyswajają język na zasadzie podobnej do tej, w jaki przyswajają język rodzimy.

Program zawiera wiele elementów obecnych w metodzie Montessori, kładzie nacisk na wprowadzenie dzieci w nowy świat poprzez doświadczanie go wszystkimi zmysłami, co jest szczególnie istotne w edukacji wczesnoszkolnej. Proponowana przez nas metoda nie ogranicza się jedynie do wprowadzania nowego słownictwa czy zwrotów.  Naszym celem jest budzenie świadomości dzieci na różnych płaszczyznach, począwszy od odkrywania najbliższego otoczenia przez trzylatki po zapoznawanie się z bardziej odległymi zagadnieniami z dziedziny geografii czy biologii przez pięciolatki.  W trakcie kursu dzieci mają szansę obserwować i brać czynny udział w różnego rodzaju eksperymentach towarzyszących wprowadzanym zagadnieniom.  Ponadto odgrywają role w przedstawieniach i bawią się na zabawach tematycznych, a wszystko to w języku angielskim.

W Art School korzystamy z oferty dydaktycznej firmy Super Simple Learning - Super Simple Songs oraz wydawnictwa Oxford Cookie and Friends. Płyty SSS to zwycięskie w wielu kategoriach materiały do nauki języka angielskiego opracowane przez amerykańskich nauczycieli. Stanowią kolekcję zabawnych  i dynamicznych piosenek. Dzięki gestom i ruchom tanecznym SSS są z łatwością rozumiane, nawet przez dzieci, które jeszcze nie mówią, natomiast dzięki muzyce i piosenkom, przedszkolaki uczą się praktycznych zwrotów i słówek, które z łatwością zapamiętują i mogą natychmiast używać. SSS podnoszą świadomość fonetyczną dzieci za pomocą dźwięku, obrazu i słowa. Firma SSS ma swoją stronę internetową, z której mogą korzystać rodzice razem z dziećmi także w domu.

Ponadto korzystamy z wielu, praktykowanych obecnie, zabaw i gier w przedszkolach anglojęzycznych.

Przy zaangażowaniu rodziców w cały proces edukacji i systematycznym powtarzaniu  poznawanych elementów również w domu, dzieci opuszczając Przedszkole Artystyczno – Językowe ART SCHOOL  będą posiadały wiedzę na poziomie egzaminu Cambridge Young Learners Starters, ale co najważniejsze, wiedzę, która niewątpliwie zaowocuje w przyszłej edukacji.


Edukacja matematyczna

Treści z zakresu matematyki realizowane są według metody zwanej „Dziecięcą matematyką" opracowanej przez prof. Edytę Gruszczyk - Kolczyńską. Dzięki jej zastosowaniu, matematyka jest dla dziecka doskonałą zabawą. Bawi i uczy jednocześnie, nawiązuje do tego, co dziecko zna i lubi, uwzględnia prawidłowości psychologiczne dziecka w wieku przedszkolnym.

Podczas pracy z dziećmi korzystamy z atrakcyjnych pakietów edukacyjnych powalających im polubić matematykę. Dzieci w trakcie zabaw i codziennych czynności gromadzą doświadczenia w zakresie:

 • orientacji przestrzennej,
 • zdolności porównywania, porządkowania oraz przyporządkowania w działaniu praktycznym,
 • myślenia operacyjnego,
 • sprawnego liczenia w pamięci, zapisywania działań matematycznych,
 • rozwiązywania zadań z treścią.

 


Edukacja przyrodnicza

Program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność zjawisk zachodzących w otaczającym ich świecie. Dzieci chcą zobaczyć, dotknąć, usłyszeć, przekonać się, jakie zasady panują w świecie przyrody.

Aby zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód, podejmujemy wiele ciekawych zadań:

 • bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek,
 • udział w projektach podejmujących tematykę przyrodniczą,
 • doświadczenia i eksperymenty, które pozwalają poznać świat przyrody z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych,
 • organizowanie w salach kącików przyrody – prace hodowlane i pielęgnacyjne,
 • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które wykorzystywane są do działalności twórczej dziecka na bezpośrednim materiale przyrodniczym,
 • budzenie wrażliwości ekologicznej.

Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami,dziecko może oglądać przyrodę, szukać, zbierać, porządkować eksponaty oraz badać zjawiska zachodzące w przyrodzie i eksperymentować. Dzięki tym działaniom ma szansę w pełni poznać otaczający je świat.

 


Edukacja moralno-społeczna

Przedszkolu Art School edukację moralno – społeczną opieramy na koncepcji wychowania Thomasa Gordona, psychologa - autora znanych w Polsce bestsellerów „Wychowanie bez porażek", „Wychowanie bez porażek w praktyce", „Wychowanie bez porażek w szkole".

Proces nauczania i uczenia się może przebiegać prawidłowo, a co za tym idzie – być skuteczny, jedynie wtedy, gdy relacje między nauczycielem a dzieckiem opierają się na wzajemnym poszanowaniu odrębności, życzliwości i zaufaniu.

Cechuje je wtedy:

- otwartość i przejrzystość, pozwalająca na ryzyko bezpośredniości i uczciwości we wzajemnych kontaktach;

- wzajemna troska, kiedy to każdy wie, że jest ceniony i dostrzegany przez drugą stronę;

- poszanowanie odrębności, pozwalające na rozwój twórczych zamierzeń i indywidualności – wzajemne uwzględnianie potrzeb.

 


Edukacja artystyczna

Nasz program edukacji artystycznej kształtuje wyobraźnię i inwencję twórczą, zainteresowanie sztuką, umożliwia poznawanie świata sztuki za pomocą różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Umożliwia odkrywanie i rozwijanie talentów tkwiących w dzieciach poprzez:

*  prowadzenie systematycznych zajęć tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, plastycznych oraz sportowych,

*  warsztaty teatralne,

* udział w projektach stymulujących rozwój artystyczny dziecka,

* pobudzanie ekspresji twórczej w specjalnie zorganizowanych miejscach kreatywności dziecięcej,

* wykorzystanie metody Emila Jaguesa Dalcrozea, uwrażliwianie dziecka na różne formy wyrazu artystycznego,

* dostarczanie dziecku akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej,

* systematyczny i częsty kontakt ze sztuką .


Edukacja zdrowotna

W ramach profilaktyki zdrowotnej uczymy dzieci jak dbać o zdrowie poprzez:

*  wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka,

* organizowanie badań słuchu, wzroku, postawy ciała,

* kształtowanie psychomotoryki,

* zapewnienie aktywnego, systematycznego pobytu na świeżym powietrzu,

* zastosowanie metod: „Gimnastyki rytmicznej" Alfreda i Marii Kniesów, „Ruchu rozwijającego" Weroniki Sherborne oraz „Gimnastyki twórczej" Rudolfa Labana,

* organizowanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego ( basen, sala gimnastyczna, rehabilitacja na wesoło w „Sali zabaw dla dzieci - Figlolandia" ),

* kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,

* propagowanie zdrowego stylu życia.

 


Profilaktyka logopedyczna

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne wspierają prawidłowy rozwój mowy dzieci i są ściśle związane z realizacją edukacji językowej. Prowadzone są przez Gabinet Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży LOGOS.

Podczas codziennych zabaw realizowane są ćwiczenia:

- oddechowe, usprawniające motorykę narządów mowy,

- masaże logopedyczne,

- korygowania błędnej artykulacji głosek w zależności od wady wymowy,

- słuchu fonematycznego,

- słuchowe,

- rozwijające zasób słownictwa oraz motywujące do słownego porozumiewania się z otoczeniem,

- ortofoniczne,

- logorytmiczne,

- ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych do diagnozy i terapii logopedycznej.

ART SCHOOL pracujemy w oparciu o programy edukacji wczesnoszkolnej zgodne z nową podstawą programową MEN: "Kalendarz Przedszkolaka" - Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały, "Ku dziecku" - Barbary Bilewicz - Kuźnia i Teresy Parczewskiej oraz „Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków" - Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej posiadające szereg pozytywnych recenzji.

Podstawą teoretyczną programów jest koncepcja inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, z której wynikają praktyczne cele edukacji: kształcenie i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnościach i zainteresowaniach.
Program ten wyodrębnia główne treści edukacyjne w przedszkolu: aktywność społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną oraz zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, co oznacza dostosowanie stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych jednostek.

Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

1.Innowacyjne metody czytania w przedszkolu:
• Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
• Metoda barwno-dźwiękowa Heleny Metery
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

2. Metody twórcze w wychowaniu fizycznym w przedszkolu:
• Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
• Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów
• Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
• Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Rytmy Reginy Przyborowskiej-Wynimko

3. Metody aktywne w przedszkolnej edukacji muzycznej:
• Metoda wychowania muzycznego Emila Jaquesa Dalcroze'a
• Rytmika Carla Orffa

4. Metody edukacji matematycznej
• Metoda wspomagania rozwoju umysłowego Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Nauczanie w ART SCHOOL to przede wszystkim dobra zabawa. Aby nauka w przyszłości była pasją, już dzisiaj dziecko musi się nią cieszyć. Zajęcia w ART SCHOOL są bardzo różnorodne, twórcze i stymulujące, zawsze ukierunkowane na zdobywanie konkretnych umiejętności. Pomaga nam w tym wiedza z zakresu psychologii rozwojowej i nauka o okresach sensytywnych.

W pracy wykorzystujemy liczne programy autorskie opracowane przez naszą kadrę pedagogiczną, które pobudzają ciekawość i wyobraźnię dziecka, rozwijają logiczne myślenie i zdolności matematyczne i językowe, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają na sztukę.

W Art School realizujemy programy autorskie opracowane przez naszą kadrę:

- "Budzimy w sobie duszę małego artysty" – Warsztaty Kreatywne,

- "Nasza mała i duża Ojczyzna" - Program patriotyczny,

- „Leśna przygoda” – Program edukacyjno – ekologiczny,

- Sensolplastyka,

- "W świecie kolorów i kształtów" - Program Edukacji Plastycznej,

- "Międzykulturowość - Poznaję moich kolegów z innych krajów i ich obyczaje”,

- Autorski Program Nauczania Pływania w Przedszkolu Art School oraz Autorski Program zajęć gimnastyki korekcyjnej realizowane przez Panią Aleksandrę Harpak,

- Program Własny "Warsztaty teatralne w Przedszkolu Art School" realizowany przez Panie wychowawczynie,

- "Program własny zajęć umuzykalniających z logorytmiką w Przedszkolu Art School" realizowany przez Panią Iwonę Woźnicką Chwiołka,

- "Program własny zajęć tanecznych w Przedszkolu Art School" realizowany przez Panią Beatę Kulgajuk,

- Program pracy logopedycznej "Duża żabka nad sadzawką napotkała żuka" realizowany przez Joannę Kileńską prowadzącą Gabinet Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci i Młodzieży LOGOS wraz z logopedami.

Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł. Zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno, zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy, a codzienna zabawa z językiem angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych. Bajkowa aranżacja wnętrz, nowoczesne wyposażenie, interaktywne zabawki, dopełniają wszechstronny proces stymulacji dziecka w zakresie poznawczo – rozwojowym.

W ramach programu objętego czesnym miesięcznym prowadzone są następujące zajęcia:

1. Zajęcia edukacyjne zgodne z nową podstawą programową MEN.

2. Zajęcia języka angielskiego.

3. Warsztaty teatralne.

4. Zajęcia taneczne – różnorodne formy tańca.

5. Zajęcia plastyczne - rozwijanie sprawności manualnych (warsztaty plastyczne: malowanie, rysunek, lepienie, rzeźba, praca z nietypowymi i nowoczesnymi materiałami plastycznymi itp.)

6. Diagnoza i terapia logopedyczna.

7. Gimnastyka korekcyjna oraz rehabilitacja na wesoło.

8. Zajęcia rytmiczno-muzyczne - umuzykalnienie poprzez naukę piosenek, zabawy, muzyczne, słuchanie muzyki, kształcenie słuchu poprzez ćwiczenia prowadzone w formie zabaw, taniec, poznawanie wybranych zasad muzyki, odkrywanie radości samodzielnego tworzenia muzyki - "Artschoolowy świat muzyki", "Artschoolowy świat tańca", "Taniec nowoczesny".

9. Zajęcia przyrodnicze i dostrzeganie wybranych zjawisk fizycznych,

10. Zajęcia sportowe.

11. Zajęcia rytmiczne i logorytmiczne.

12. Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe wg. metody Ruchu Wspierającego Weroniki Sherborn.

13. Zajęcia przygotowujące do nauki w szkole, wspomagające rozwój grafomotoryki oraz słuchu fonematycznego - "Zabawa ze słowem - od głoski do litery".

14. Zajęcia tańca ludowego, nowoczesnego czy też baletu - do wyboru.

15. Opieka pedagoga i psychologa.

16. Występy poza naszą placówką i prezentacje na forum miasta.

Nasza placówka ma profil językowy, gdyż ogromną wagę przywiązujemy do nauczania języka angielskiego.

Metoda nauczania małych dzieci języka angielskiego oparta jest na naturalnej zdolności małego dziecka do przyswajania języka (zarówno ojczystego jak i języków obcych).

Zapewniamy kompletny system nauczania zapewniający wszystko, czego potrzeba, by dzieci mówiły po angielsku z akcentem, gramatyką i słownictwem.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowanych lektorów.
Nauczanie dzieci języka obcego oparte jest na naturalnym sposobie przyswajania języka ojczystego poprzez osobiste doświadczenia dziecka wszystkimi zmysłami.

Dla chętnych dzieci, za dodatkową odpłatnością, organizujemy:

- zajęcia na basenie z cyklu "Pływąjące dzieciaki",

- zajęcia z ROBOTYKI prowadzone przez Akademię Robotyki i Informatyki COODI,

- zajęcia jogi i koncentracji uwagi,

- zajęcia kodowania i programowania,

- szachy,

- naukę gry na pianinie, flecie, gitarze,

- naukę śpiewu,

- naukę języków: hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego - grupowo lub indywidualnie,

- dodatkowe zajęcia tańca i baletu (jedno do wyboru - w ofercie).